ترانه ی آب دریا 4

 

دریا خندید

در دور دست

دندان هایش کف و لب هایش آسمان

تو چه می فروشی دختر غمگین ِ سینه عریان؟

- من آب دریاها را می فروشم آقا

پسر سیاه قاطی خونت چی داری؟

- آب دریاها را دارم آقا

این اشک های شور از کجا می آید مادر؟

- آب دریاها را من گریه می کنم آقا

دل من و این تلخی ِ بی نهایت سرچشمه اش کجاست؟

- آب دریاها سخت تلخ است آقا

دریا خندید

در دوردست

دندان هایش کف و لب هایش آسمان

 «فدریکو گارسیا لورکا»

«ترجمه ی احمد شاملو»

 

/ 0 نظر / 38 بازدید