آدمک آخر دنیاست، بخند 97

 

آدمک آخر دنیاست، بخند

آدمک مرگ همینجاست، بخند

دست خطی که تو را عاشق کرد

شوخی ِ کاغذی ِِ ماست، بخند

آدمک خر نشوی گریه کنی

کل دنیا سراب است، بخند

آن خدایی که بزرگش خواندی

به خدا مثل تو تنهاست، بخند

 

/ 0 نظر / 9 بازدید