تو مو می بینی و من پیچش ِ مو 53

 

به مجنون گفت روزی عیب جویی

که پیدا کن به از لیلی نکویی

که لیلی گر چه در چشم تو حوری ست

به هر جزیی ز حسن او قصوری ست

ز حرف عیب جو مجنون بر آشفت

در آن آشفتگی خندان شد و گفت

اگر بر دیده ی مجنون نشینی

به غیر از خوبی  لیلی نبینی 

تو مو می بینی و من پیچش ِ مو

تو ابرو من اشارت های ابرو

دل ِ مجنون ز شکر خنده خونست

تو لب می بینی و دندان که چونست

کسی کاو را تو لیلی کرده ای نام

نه آن لیلی ست کز من برده آرام

     

/ 0 نظر / 592 بازدید